Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.drhorpacsi.hu weboldal látogatói a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény) való megfelelő tájékoztatást kapjanak a Horpácsi Ügyvédi Iroda által nyújtott jogi szolgáltatások kapcsán végzett személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelő adatai és elérhetőségei

Neve: Horpácsi Ügyvédi Iroda

Kapcsolattartó: Dr. Horpácsi Zsanett ügyvéd

Székhelye: 2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 20/A.

Kamarai azonosító száma: 36061636

Honlapcíme: www.drhorpacsi.hu

Telefonos elérhetősége: +36 20 / 969 4924

E-mail címe: iroda@drhorpacsi.hu

a továbbiakban: adatkezelő.

 

Fogalom-meghatározások:

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalom-meghatározásokat a GDPR 4. cikke és az Infotörvény 3. §-a tartalmazza.

A kezelt adatok köre

A honlap használatához nincs szükség regisztrációra; az Iroda hírleveleket nem küld.

Kapcsolatfelvétel a weboldalon keresztül

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A honlapon keresztül a főoldalon vagy a kapcsolat menüpont alatt üzenetet küldő személyek neve, e-mail címe, az üzenetének tárgya és tartalma, továbbá az üzenetet küldő szöveges üzenetében feltüntetett személyes adatok.

 

Az adatkezelés célja

Az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolat felvétele, az érintett üzenetének megválaszolása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törlési kérelméig, de legfeljebb az adatkezelés kezdetétől számított 1 (egy) évig.

Google Analytics, Logs

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A weboldallátogató által használt eszköz IP címe, földrajzi helyének a közelítő meghatározása, a böngészés időpontja, a webhely egyes weboldalainak megnyitása, megtekintések gyakorisága.

 

Az adatkezelés célja

A holnap fejlesztése, továbbá biztonságos és megfelelő működésének biztosítása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

 

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törlési kérelméig, de legfeljebb az adatkezelés kezdetétől számított 1 (egy) évig.

 

A Google Analytics működéséről az alábbi linkre kattintva érhet el több információt: Google Analytics

Cookie-k

A cookie egy olyan adat, melyet a weboldal küld az érintett böngészőjének, ezáltal a böngésző eltárol bizonyos adatokat, mellyel a weboldal ismételt látogatás alkalmával az eredeti beállításokat visszatölti, Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, az alkalmazott sütik az érintett azonosítására azonban alkalmatlanok. A cookie-k segítenek a felhasználóbarát weboldal kialakításában, illetve a felhasználói élmény fokozásában, továbbá információt nyújt az adatkezelő számára az oldal működésének ellenőrzéséhez.

 

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

A weboldallátogató által használt eszköz IP címe, földrajzi helyének a közelítő meghatározása, a böngészés időpontja, a webhely egyes weboldalainak megnyitása, megtekintések gyakorisága.

 

Az adatkezelés célja

A weboldal látogatottság mérése és a felhasználói élmény fokozása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

Az adatkezelés tervezett időtartama

A cookie-ban beállított lejárati ideig, vagy annak a látogató által történő manuális törléséig.

 

A fenti adatok kizárólag a böngészéshez használt eszközhöz kötődnek, és nem hozhatók közvetlenül összefüggésbe a böngésző személyével.

 

A cookie-k kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak.

Facebook, Instagram, LinkedIn oldalak

Az adatkezelő a Horpácsi Ügyvédi Iroda oldalt kezeli a Facebookon, az Instagramon, valamint a LinkedIn-en.

 

Az oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra az érintett az oldalon található „like” vagy „tetszik” továbbá a „követem” gombra kattintással iratkozhat fel.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre

Az érintett publikus neve és publikus fotója.

 

Az adatkezelés célja

Tájékoztatás nyújtása az adatkezelő szolgáltatásairól, és az adatkezelőt érintő hírekről, továbbá általános, tájékoztató jellegű jogi szakmai írások közzététele.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az érintett a „dislike” vagy ”nem tetszik” továbbá „nem követem” gombra kattintva iratkozhat le az adatkezelő Facebook, Instagram vagy LinkedIn oldalának a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti, illetve korlátozhatja az üzenőfalon megjelenő nem kívánt híreket.

Amennyiben az érintett az adatkezelővel a Facebook / Instagram / LinkedIn oldalon keresztül veszi fel a kapcsolatot, úgy a kezelt adatok köre az érintett publikus neve, publikus fotója, és az általa küldött üzenet tartalma.

Az adatkezelés célja

Az érintettel való kapcsolat felvétele, valamint az érintett üzenetének a megválaszolása.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 

Az adatkezelés tervezett időtartama

Az érintett üzenetének a tartalmától függően az üzenet megválaszolásáig, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonásáig/törlési kérelméig, jogszabályban előírt ideig, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséig.

 

Az oldal látogatóira egyebekben a Facebook, Instagram és LinkedIn közösségi oldal adatvédelmi és szolgáltatási feltételei az irányadóak.

Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkek

A honlap harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra vezető linkeket is tartalmaz. Ezekre a weboldalakra a jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik.

Az érintettek jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 1. Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult, az adatkezelőtől tájékoztatást kérni arról, hogy a személyes adatait kezelik-e, az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, illetve jogalapjáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait az adatkezelő közli, az adatkezelés tervezett időtartamáról, profilalkotás alkalmazása esetén ennek tényéről, az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet megillető jogokról, valamint e jogok érvényesítésének módjáról, a személyes adatai kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkeztének körülményeiről, azok hatásairól és a kezelésük érdekében megtett intézkedésekről.

 

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérésére személyes adatai másolatát az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult kérelmezni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

 1. Törléshez való jog

 

Az érintett jogosult kérelmezni, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • ha az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, vagy személyes adatai törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés értekében történik;
 • ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

 

A törlést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból, amennyiben az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

 

 1. Korlátozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult kérelmezni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintettjogos indokaival szemben.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásának joga

 

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Jogorvoslati jog

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát, vagy kérelmét az érintett az adatkezelő mindenkori székhelycímére, valamint elektronikus elérhetőségére címezve tudja előterjeszteni.

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz, illetve kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az ügyben hozott döntéséről és az adatkezelő által megtett vagy megtenni tervezett intézkedésekről.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelmek számát és azok összetettségét, a fenti határidő további 1 (egy) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem indokainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, vagy a panaszát, a tájékoztatást az adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az érintett kifejezetten másként kéri.

 

Ha az érintett kérelme, vagy panasza megalapozatlan, az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem, illetve a panasz beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve panasza elutasításáról, annak okáról, valamint az őt megillető jogorvoslati lehetőségekről az alábbiak szerint:

 

Amennyiben az érintett megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy a bírósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó

Az adatkezelő a weboldal üzemeltetése és levelezése során igénybe veszi az alábbi társaság tárhely- és e-mail szolgáltatását:

 

Cégnév: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Telefonszám: +36 1 / 432 3232

 

Az adatkezelő az érintett adatait kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján vagy jogszabályba foglalt kötelezettség teljesítése esetén továbbítja harmadik személy részére.

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató megváltoztatására, illetőleg a vonatkozó európai uniós és hazai jogi előírások változásai esetén az adatkezelési tájékoztató megfelelő módosítására. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. április 15. napjától annak visszavonásáig, illetve módosításáig hatályos.