Családtámogatási program: a kevésbé ismert jelzáloghitel-csökkentés

dr. Horpácsi Zsanett

A családok támogatására eddig is többféle program létezett, melyek közül a jelenleg elérhetők:

A fentiek – az utolsót leszámítva – széles körben ismertek, azonban a jelzáloghitel-csökkentésről sokan nem is hallottak, mely több milliós forintos vissza nem térítendő állami támogatás elvesztéséhez vezethet a hatályos jogszabályok szerinti érvényesítési határidők miatt. Emiatt alább bemutatjuk a támogatás főbb részleteit, az arra jogosultakat, valamint az igénylésének menetét.

A támogatás igénylésének feltételei:

A támogatás célja:

A több gyermeket nevelő családok fennálló lakáscélú és jelzálog alapú tőketartozásának csökkentése.

Ki jogosult a támogatás igénylésére?

 A fennálló lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa, továbbá az adós házastársa vagy élettársa, aki a jelzáloggal érintett ingatlanban legalább 50%-os mértékű tulajdonjoggal rendelkezik és az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

A támogatás felhasználása:

A támogatás elsősorban a jelzáloghitel-szerződésből eredő tőketartás csökkentésére szolgál. Abban az esetben, amennyiben a fennálló tartozás nem éri el a támogatás összegét, úgy a tőketartozás csökkentésén túl a járulékos költségek csökkentésére is felhasználható. Amennyiben a fennálló tőketartozás és annak járulékainak összege sem haladja meg a támogatás összegét, akkor csak a fennálló tőketartozás és járulékai erejéig igényelhető a támogatás. A támogatás késedelmi kamat megtérítésére nem vehető igénybe.

Lakáscélú pénzügyi lízingszerződés esetében a támogatás akkor igényelhető, amennyiben a támogatással együtt a teljes lízingdíj és maradványérték megfizetésre kerül és ezzel az igénylő a lakás vagy lakóház tulajdonjogát megszerzi.

A támogatás összege:

  • a 2023. július 1. napja után született vagy örökbefogadott második gyermek esetén 1.000.000,- Ft
  • a 2023. július 1. napja után született vagy örökbefogadott harmadik gyermek esetén akár 4.000.000,- Ft
  • igénybe vett támogatást követően született gyermek esetén: gyermekenként 1.000.000,- Ft.

A támogatási összeg mértékét jól átláthatóan szemlélteti a csalad.hu oldalon közzétett diagram:

Ugyanazon gyermek után a támogatás csak egy alkalommal vehető igénybe.

A támogatás igénylése:

A kérelmet a kormányhivatalnál vagy kormányablaknál kell benyújtani a magzat betöltött 12. hetét követően legkésőbb a gyermek születését vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül. A jelen pont szerinti határidő a 2020. június 30. napját követően született gyermekek esetében irányadó, az az előtt született gyermekek esetén igénylési határidőt a jogszabály nem határoz meg.

A benyújtás napjának az a nap számít, amikor az igényléshez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalanul benyújtásra kerül.

A kérelem benyújtásáért, elbírálásáért díj vagy egyéb költség nem számítható fel.

A kormányhivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a bank részére.

A támogatás folyósítása:

A bank a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a hitelszámlára, illetve lízingtartozásához kapcsolódó számlára teljesít, melyért díjat vagy egyéb költséget nem jogosult felszámítani.

Amennyiben az előtörlesztés a jelzálog hitel-szerződés szerint díjfizetés ellenében lehetséges, úgy ennek díját az állam téríti meg a bank részére.

A támogatás folyósítását követő 10 napon belül a bank köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a kormányhivatalt értesíteni.

A támogatás jogosulatlan igénybevételének következménye:

Amennyiben a támogatást valaki jogosulatlanul veszi igénybe, úgy a kormányhivatal a támogatott személyt írásban felszólítja a támogatás összegének az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten történő visszatérítésére és intézkedik a támogatás visszafizetése érdekében.

Ingatlant érintő bármely kérdés kapcsán állunk tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére: