Az új családi otthonteremtési támogatás: CSOK Plusz

dr. Horpácsi Zsanett

2024 január 01. napjától igényelhető a legújabb családi otthonteremtési támogatás a CSOK Plusz. Ebben a blogcikkünkben az erre vonatkozó kormányrendelet főbb rendelkezéseit ismertetjük.

A támogatás lakás építéséhez, vásárlásához, lakás megvásárlásával egybekötött bővítéséhez vagy meglévő lakás bővítéséhez igényelhető forintalapú, kamattámogatott (legfeljebb 3 %-os fix kamatozású) kölcsön, melyhez az alábbi támogatások kapcsolódhatnak:

Lakás minimális hasznos alapterülete vásárlásnál, építésnél valamint bővítés esetén a bővítést követően:

Mi minősül lakás bővítésének? A lakás hasznos alapterületének legalább egy 12 négyzetméteres lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtérbeépítést, valamint az emelet-ráépítést is. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A kölcsön igénylésére azon házaspárok jogosultak, akiknél a feleség még nem töltötte be a 41. életévét vagy 2025. év végéig 12 hetes terhességet igazolnak

A vállalt gyermekek száma és a CSOK Plusz maximális igényelhető és visszafizetendő összege:

Meglévő gyermekek száma Vállalt gyermekek száma Maximális hitelösszeg (millió) Maximális visszafizetendő tőkeösszeg (millió)
0 1 15 15
0 2 30 20
0 3 50 30
1 1 30 30
1 2 50 40
2 1 50 50
3+ 1 50 50

A gyermekvállalásra előírt határidő (vásárlásnál a kölcsönszerződés megkötésétől; építésiengedély-köteles bővítésnél a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válásának napjától; építésnél a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány véglegessé válása vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány véglegessé válása napjától):

Mely gyermekek után igényelhető a kölcsön?

Az igénylő házaspárral egy háztartásban élő legfeljebb 25 éves közös és a házaspár által közösen vállalt gyermekek, valamint a házastársak velük egy háztartásban élő, legfeljebb 25 éves nem közös gyermekek együttesen, továbbá a 12. hetet betöltött magzatot vállalt gyermekként vehető figyelembe.

A kölcsönt a házaspárok csak együttesen igényelhetik és a megszerezni vagy bővíteni kívánt lakásban mindkettőjüknek tulajdonjoggal kell rendelkezniük, más tulajdonjoggal nem rendelkezhet. A támogatott személyek, valamint azon gyermekek, akikre tekintettel a kölcsönt igényelték – főszabály szerint – a támogatással érintett ingatlanban köteles lakóhellyel rendelkezni és ott életvitelszerűen élni. A lakásra a támogatott személyeknek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

A támogatott lakás maximális lakásértéke első közös lakásnál 80.000.000,- Ft, míg egyéb esetben 150.000.000,- Ft.

A kölcsön minimális futamideje 10 év, maximális futamideje 25 év.

A folyósítást követő első évben kizárólag a kölcsön kamatai törlesztendők, a tőketörlesztést ezt követően kell megkezdeni.

A kölcsönkérelem elbírálásának határideje: lakásvásárlás esetén 30 nap, míg lakás építése vagy bővítése esetén 60 nap.

A kölcsön igénylésével és folyósításával összefüggésben a hitelintézet által felszámítható díjak és költségek az igényelt kölcsönösszeg 0,75 %-ának megfelelő, de legfeljebb 300.000,- Ft összeget nem haladhatja meg.

A törlesztés szüneteltetése

A törlesztés szüneteltetése a kölcsönkérelem benyújtását követően a várandósság 12. hetét követően az első magzat, vagy ha a várandósság már a kölcsönkérelem benyújtásakor is fennállt, úgy az első gyermek megszületése esetén, továbbá a kölcsönkérelem benyújtását követően a támogatott házaspár által közösen elsőként örökbefogadott gyermek után igényelhető. Szüneteltetés esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítése a szünetelés idejével (12 hónap) meghosszabbodik.

Gyermekvállalási támogatás:

A támogatott személyek a kölcsönkérelem benyújtását követően született vagy örökbefogadott gyermekeik közül a másodikként született vagy örökbefogadott és minden egyes ezt követően született vagy örökbefogadott további gyermekük után gyermekenként 10.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő gyermekvállalási támogatásra jogosultak. A kérelmet a születést vagy a végleges örökbefogadási határozatot követő 180 napon belül szükséges benyújtani. A gyermekvállalási támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

További megtakarítást eredményez, hogy a CSOK Plusz felhasználásával vásárolt ingatlanok mentesek a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.

Előtörlesztés esetén fizetendő költségek összege nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 %-át.

Amennyiben az ingatlant az igénylő házaspár valamely tagja az állam javára bejegyzendő elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozás székhelyeként kívánja bejegyeztetni, úgy azt a kölcsön iránti kérelemben jelölni szükséges. Szintén a kérelemmel egyidejűleg nyilatkozni kell arról, ha az igénylők az állam javára bejegyzendő jelzálogjog fennállása alatt a kölcsön felhasználásával épített, vásárolt, bővített, illetve korszerűsített lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani.

A kölcsönkérelmet az igénylők által választott hitelintézetnél kell előterjeszteni. Az eljárásokban az ingatlan fekvése szerint illetékes vármegyei kormányhivatal jár el, Pest vármegyében és a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala.

5 éven belül elidegenített ingatlan visszavásárlása esetén, valamint olyan esetben, ha az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylők valamelyikének közeli hozzátartozója/élettársa a kölcsön nem igényelhető.

Jelen cikkben ismertetett adatok ismertető jellegűek, nem teljeskörűek és a 2024. január 07. napján hatályos jogszabályi előírásokon alapulnak.

Ingatlant érintő bármely kérdés kapcsán állunk tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére: